Büyükelçi Çağatay Erciyes'in An-nahar Gazetesinin 8 Ağustos 2016 Tarihli Sayısında Yayınlanan Makalesi

Beyrut Büyükelçiliği 08.08.2016

Uluslararası toplumTürkiye’dekison gelişmeleri doğruanalizedebiliyor mu?

FETÖTürk Devleti içindeki Truva Atıdır


Emekli TümgeneralAminSaliba’nınAnNahar’ın3 Ağustos 2016 tarihindeyayınlanan ‘’Türk
RejimiMcCarthyism’eyönelmediği sürece’’başlıklımakalesiniilgiyle okudum.

ÖncelikleTürk Hükümetinindarbecilereve destekçilerinekarşıaldığı tedbirlerin,ABD’ninMcCarthtydöneminde komünizmekarşıaldığıtedbirlerle kıyaslanmasını doğrubulmuyorum.

ZiraFethullahGülen’in kurduğugizli teşkilat, Türk halkı için hayali değil, gerçek bir tehdittir.Bu tehdit, darbe teşebbüsü ile kendini göstermiş, 238 Türk vatandaşının ölümü, 2.197'sinin deyaralanmasına yol açmıştır.Bu nedenle Türk Hükümeti, muhalefetin ve halkındadesteğiyle,gölgelerle değil,gerçek bir tehditle mücadele etmektedir.Bu gizli teşkilatın mensupları,Türk halkıtarafındanterörist olarak tanımlanmaktadır.FethullahçıTerör Örgütünün(FETÖ) ,dünyadakidiğerterör örgütlerindenfarkı, devlet içerisindegizlice ve sinsiceyapılanmış olmasıdır.Bu nedenleFETÖ Türk Devleti içindekiTruva Atıdır.Amacı da Türkiye'ninanayasal düzenini değiştirmek ve ülke yönetimini ele geçirmektir.

FETÖ mensupları Türk devlet kurumlarına1980’li yıllardanitibaren sızmayabaşlamışlardır.Bu illegal yapılanma,2007-2013 dönemindeözelliklepolis, yargı ve ordu içinde ciddi boyutlara ulaşmıştır.Bu dönemde eski Genelkurmay BaşkanıOrgeneralİlker Başbuğdahil, Türk Ordusundan binlerce subay sahte delillerle açılanbirçok dava ile hapsemahkum edilmiş ve Ordudan uzaklaştırılmıştır.Yine budönemde birçok kamu çalışanı, işadamı vesiyasetçi,şantaj, komplove baskılara maruzkalmıştır.

Gülen’in devlet içindeki bu gizli yapısı,yineGülen’in emrindeolanokul,ticarişirket, banka ve medya kuruluşlarındanmüteşekkil veekonomik büyüklüğü en az 150 milyar dolar olarak tahmin edilenbir yapıtarafındanfinanse edilmiştir.

MaalesefTürkiye,Gülen’ingerçekyüzünün farkına son birkaç yılda varmıştır.Türkiye, FETÖ üyelerininvedestekçilerininortaya çıkarılmasıiçin2014 yılından itibarenhukuk kuralları içerisinde yoğunbir mücadelebaşlatmıştır.15 Temmuz darbe teşebbüsü böyle bir ortam içinde cereyan etmiştir.

Halihazırda tutuklu olanlar15 Temmuzdarbe teşebbüsüne iştirak edenler, suçüstü yakalananlar,FETÖ’yedoğrudan destekverenlervebu örgütün üyesi olduğuna şüphe edilen kişilerdir. Bu çerçevede gerek darbe öncesi, gerek darbe sonrası devam eden soruşturmalar neticesinde,çoğunluğuasker,polis, hakimvesavcı,mahalli idarecilerolmak üzere 10 binden fazlakamu görevlisi tutuklanmış,4 binden fazlası dagözaltına alınmıştır.FETÖilebağlantısı nedeniyle kamuda çalışan 60 binin üzerindekişiaçığa alınmıştır. Bunlardan3500'ükamu görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Bunlartutukluveya gözaltında değildir.Türkiye’de kamu sektöründe3.3milyon kişi istihdam edilmektedir.Türkiye’nin insan kaynakları, devlet yapılanmasındakibuboşluğukolaylıkladoldurabilecekzenginlikteve güçtedir. FETÖ'nün devlet içindenayıklanması için illa bir örnek aranıyorsa, McCarthydönemi yerine,1990 yılında Doğu-Batı Almanya birleşmesi dönemi incelenebilir.

HerhalükardaTürk Devletinin içine sızmış olan bu illegal paralel devlet yapılanmasının temizlenmesi, Türkiye’yi daha istikrarlı ve güçlü hale getirecektir. Türkiye bu yöndeki adımlarını uluslararası yükümlülüklerine saygı göstererek ve hukuk sınırları içinde kalarak yapacaktır.

Kapatılan, okul, banka, gazete ve üniversitelerkonusunagelince bunların tamamı Gülentarafından kurulan,finanseedilen ve onun emrindeki kuruluşlardır.Dolayısıyla Türk halkının ve Hükümetinin Türkiye’deki anayasal düzeni yıkmaya çalışanFETÖ’yedesteksağlayan bu kuruluşlara karşısessiz ve hareketsiz kalmasıdabeklenemez.

Uluslararası toplum,önyargılardan veyetersiz bilgilerden hareketleTürkiye’deki gelişmeleri doğru olarakanaliz edememektedir.FETÖ’nünTürk halkına ve Türkiye’dekianayasal düzene yönelttiği tehdidinvahametiveciddiyetitam olarak algılayamamaktadır.

Diğer taraftan darbe teşebbüsününamatörceolduğuyolundaki iddialar datartışmalıdır. BilakisTürkiye’deki birçok askeri uzmanve basına yansıyan soruşturma bilgileri,darbe teşebbüsünün son derece profesyonelce planlandığına işaret etmektedir. Darbe kötü planlamadan değil, FETÖ'nün üçkonudakihesabınıntutmamasından başarısızlığa uğramıştır. FETÖ darbe teşebbüsü sırasındaTürk halkının en azından bir bölümünden destek almayı hesaplamış, ancakTürk halkı bir bütün olarak darbeye destek vermemiştir. Farklı sosyal sınıflara ve siyasi görüşlere mensup milyonlarca Türkvatandaşısokaklara çıkarak, bombaların, kurşunların,uçaklarınvetanklarınönüne geçerek,demokrasiye, istiklallerine ve istikballerine sahip çıkmıştır. DarbecilerinTürkSilahlı Kuvvetlerinin üst düzey komutanlarını ve diğer mensuplarını yanlarına çekebilecekleri hesabıda tutmamıştır.DarbecilerTürkiye’de muhalif kesimlerden de kendilerinedestek verilebileceğinihesaplamışlar, ancak bunda da yanılmışlardır.Hangi siyasigörüşte olursa olsun,tümsiyasi partiler, medya, sivil toplum kuruluşları darbenin ilk saatlerinden itibaren darbeye karşı bir tutum almıştır.

Türk toplumununbu tepkisi, gelecekteTürkiye'debaşka darbeye kalkışılmamasının en büyük sigortası olmuştur.

Son olarak 15 Temmuz darbe girişimiTürk toplumunu ve siyasetinde yeni bir tablo ve ulusal uzlaşma yaratmıştır.Buuzlaşmanınortak noktasıTürk demokrasinin her türlütehdidekarşı korunmasıve güçlendirilmesidir.Bu uzlaşı devlet kurumlarınınFETÖ’dentemizlenmesini, liyakat, şeffaflık ve hesapverilebilirlik ilkelerinindevlet içinde yeniden hakim kılınmasını arzu etmektedir. Türk Hükümetininhalihazırdakiçabaları da bu yöndedir.Bu süreç Türkiye’yi dahada güçlükılacaktır.


İlgili Dosyalar

EK-.pdf

Pazartesi - Cuma

09:00 - 16:00 / Kon. 09:00 - 14:00

1.1.2018 1.1.2018 Yılbaşı
6.1.2018 6.1.2018 Noel Bayramı (Ortodoks Ermeniler) ve Epifani
9.2.2018 9.2.2018 Aziz Marun Günü
14.2.2018 14.2.2018 Refik Hariri Anma Günü
25.3.2018 25.3.2018 Hz. Meryem'e Hz. İsa'ya hamile kalacağının bildirilmesi yortusu
30.3.2018 30.3.2018 Kutsal Cuma
1.4.2018 2.4.2018 Paskalya Bayramı
6.4.2018 6.4.2018 Kutsal Cuma (Ortodoks Kilisesi)
1.5.2018 1.5.2018 İşçi Bayramı
6.5.2018 6.5.2018 Şehitler Günü
25.5.2018 25.5.2018 Direniş ve Kurtuluş Günü
15.6.2018 16.6.2018 Ramazan Bayramı (Sunni ve Şii mezheplerine göre bayramın başlangıç günü değişmektedir.)
15.8.2018 15.8.2018 Meryem Ana Günü
21.8.2018 22.8.2018 Kurban Bayramı (Sünni ve Şii mezheplerine göre bayramın başlangıç günü değişmektedir.)
11.9.2018 11.9.2018 Hicri Yılbaşı
20.9.2018 20.9.2018 Aşure Günü
20.11.2018 20.11.2018 Mevlit Kandili
22.11.2018 22.11.2018 Bağımsızlık Günü
25.12.2018 25.12.2018 Noel Bayramı